Överenskommelse rörande ett regionalt utvecklingsprogram.

Chilalo Agricultural Development Unit plan of operation for regional agricultural development in the Chilalo awraja, Arussi Province, Ethiopia, 1967-1970. Annex to the Agreement of September 8, 1967, between the Swedish Government and the Imperial Ethiopian Government on cooperation in the field of regional agricultural development.
  • 16 Pages
  • 3.55 MB
  • 5305 Downloads
  • English
by
s.n. , [Stockholm?
Chilalo Agricultural Development
Other titlesChilalo Agricultural Development Unit plan of operation for regional agricultural development in the Chilalo awraja, Arusal Province, Ethiopia, 1967-1970.
ContributionsEthiopia., Styrelsen för internationell utveckling., Ethiopia. YaʼEršā ministér.
Classifications
LC ClassificationsHD2146.E84 C53
The Physical Object
Pagination16 p.
ID Numbers
Open LibraryOL4398730M
LC Control Number78980742

Regionala utvecklingsprogram, RUP – ett metodutvecklingsarbete Slutrapport Info nr 86 Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen Ett regionalt ledarskap kliver fram och axlar rollen som ”regionens röst” 3.

Led nätverken – en egen logik Logiken i det regionala utvecklingsarbetet innebär att det är många som tillsammans har ansvar för både prioritering, finansiering och genomförande. Regionens uppdrag är att leda en gemensam process och fatta vissa formella.

• Ett smidigt utbyte av planeringsunderlag av olika slag i arbetet med regionala utvecklingsprogram skulle kunna tillgodoses via en av Boverket föreslagen internetbaserad tjänst, ”Planerings-portalen”, gemensam för berörda myndigheter.

Description Överenskommelse rörande ett regionalt utvecklingsprogram. PDF

När det gäller ”Boende och bostadsförsörjning i ett regionalt per. Ett nationellt programråd för diabetes har bildats. Etablering av det nationella programrådet diabetes är ett pilotprojekt inom ramen för den gemensamma nationella samverkan kring kunskapsstyrningen, NSK. I nära samverkan med den nationella programgruppen har ett regionalt programråd för diabetes bildats i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar Enligt en lagrådsremiss den 1 mars har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om upphävande av lagen () om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät.

Förslaget i promemorian Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar överensstämmer i sak med regeringens. Remissinstanserna: De remissinstanser som har yttrat sig i frågan tillstyrker förslaget. Skälen för regeringens förslag: Det förslag som lämnas i avsnitt innebär att samtliga län och landsting kommer att omfattas av.

Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar Publicerad 02 mars Ladda ner: Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (pdf kB) I lagrådsremissen föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. I dagsläget ansvarar landstingen i Uppsala, Överenskommelse rörande ett regionalt utvecklingsprogram.

book, Jönköpings. I35 och 36 §§ finns bestämmelser om de fall när ett samverkansorgan enligt lagen () om samverkansorgan i länen eller ett regionalt självstyrelseorgan som avses i lagen () om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning skall överta uppgifter från länsstyrelsen.

Förordning (). Title: Protokoll beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin januari Created Date: 2/23/ PM. Vi har ett genuint intresse för och vilja att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt och utveckling i länet.

Genom att ta initiativ och bjuda in våra företag och entreprenörer och forma ett forum för dialog, kan enighet om näringslivets betydelse för vårt län åstadkommas. PDF | On Jan 1,Jan-Evert Nilsson and others published Regional planering i Sverige | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate.

Alla regioner har en regional utvecklingsstrategi (RUS). Det är ett uppdrag från regeringen som styrs av den statliga förordningen () om regionalt tillväxtarbete. Strategin är en levande process med ett dokument som verktyg och styrsystem.

Det innebär att löpande följa utvecklingen i länet. Territoriet i fokus. Oberoende om uppdragen kommer från staten eller om regionen tar egna initiativ är det regionala utvecklingsansvaret kopplat till länets geografi – samtliga intressenter inom länets gränser – invånare, ideell sektor, kommuner, statliga myndigheter, universitet/högskola och näringsliv som alla kan bidra till länets utveckling.

villkor till ett regionalt utvecklingsbolag enligt 16 kap. 12§ inkomstskattelagen (). Skatteutgiften avser skatt på inkomst av närings-verksamhet och särskild löneskatt.

PROP. / UTGIFTSOMRÅDE Mål. Målet för den regionala tillväxtpolitiken är. Svensk Försäkring Box 50 Stockholm Karlavägen Tel 00 Regressöverenskommelse (RÖ), för skador inträffadeFile Size: KB.

SKR använder ett ärendehanteringssystem för effektiva processer för dig som behöver rådgivning och service. Vill du inte lämna dina personuppgifter går det bra att ringa oss i stället på telefon 08 70 Det går också bra att kontakta oss om du vill att dina personuppgifter gallras i systemet.

Lagens tillämpningsområde och definitioner. 1 § I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional (). 2 § Med regionalt tillväxtarbete avses i denna lag insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling.

3 § Denna lag gäller för regionerna. Inom Region Skånes regeringsuppdrag för regionalt utvecklingsansvar, har Skånes regionala utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne reviderats och uppdaterats. Remissrundan avslutades den 15 februari Här kan du läsa alla remissvar som inkommit.

Läs mer om uppdateringen av den regionala utvecklingsstrategin. Det öppna Skåne   En hållbar regional utveckling skapar bättre möjligheter att finansiera och utveckla välfärden i Västra Götaland.

Fler och framgångsrika företag, nya jobb, förbättrade kommunikationer, ett. Regionalt Serviceprogram för Kalmar län, analys och tidplan Beslut Regionala utvecklingsnämnden tar informationen till protokollet. Bakgrund Daniel Granello, landsbygdsutvecklare informerar om arbetet med att ta fram ett regionalt serviceprogram för Kalmar län.

Details Överenskommelse rörande ett regionalt utvecklingsprogram. PDF

Det regionala serviceprogrammet kommer bli ett handlingsprogram under den regionala. Regionala strategier på lokal nivå Om kulturarv- och kulturmiljöarbete i regionalt och kommunalt utvecklings- och tillväxtarbete Article September with 11 Reads How we measure 'reads'.

Målbild Arbetsorganisation väl inarbetad och etablerad för både social ekonomi samt Västra Götalandsregionen Ett stabilt och utökat forum där politiker, tjänstemän samt social ekonomis aktörer inkubator som arbetsorganisationen kan använda sig av för spridning, information och dialog Social ekonomi används som ett verktyg för utveckling inom Västra Götalands alla.

Sammanfattning. Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling samt för upprättande.

Remissvaren visade ett stort stöd för arbetet och dess möjligheter, en önskan om att överenskommelsen blir ett verktyg för ökad mångfald in i den regionala orga-nisationen, behovet av tydliga uppföljningssystem med en enkelhet anpassad till befintliga uppföljningssystem samt behovet av en central placering inom Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen har enligt sitt reglemente ett övergripande och samordnande ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna, vilket tydliggörs genom följande punkter: • Framtagande av förslag till regional utvecklingsstrategi, RUS, för Västmanlands län.

• Uppföljning av regionalt utvecklingsprogram för Västmanlands Size: 1MB. Det skulle vara önskvärt att de som röstar i val för regionalt arbete och ”regionalisering” faktiskt får veta om allt detta arbete i EU innebär för oss.

Hela tjugohundratalet har vi nu fått höra om ”goda kontakter och massor av inflytande och subsidiaritet” i förhållande till Helsingfors, toppmöten, parlamentet, ministerrådet och dess arbetsgrupper, kommissionen. Här finns program och handlingsplaner som kopplar till regionala utvecklingsstrategin.

Handlingsplaner och program. Regional utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Regionala utvecklingsnämnden. Regionala utvecklingnämnden ansvarar, utifrån ett regionalt tillväxtperspektiv, för frågor som rör närings- och arbetslivets utveckling inklusive infrastruktur, forskning och innovation, kompetensförsörjning, arbetsmarknad, utbildning, jämställdhet och tion: Nämndsekreterare.

organisationer som var förankrade lokalt eller regionalt. Uppdragets syfte var att öka framväxten av lokala och regionala överenskommelser med utgångspunkt i den nationella Överenskommelsen inom det sociala området.

Download Överenskommelse rörande ett regionalt utvecklingsprogram. FB2

Den nationella Överenskommelsen har vuxit fram i dialog och samspel mellan ett antal idéburna organisationer inom det sociala. Länsstyrelsen Västernorrland har från Naturvårdsverket fått i uppdrag att utarbeta ett regionalt program för arbetet med förorenade områden.

Det regionala programmet är framför allt en länsstyrelseprodukt och den ska utformas för att fylla ett informationssyfte för arbete med förorenade områden i länet. är “Ett regionalt utvecklingssystem? Att organisera för regional utveckling i Östergötland”.

Region Östergötland bildades 1 januari och eftersom arbetet med den här studien har pågått sedan har forskarna haft möjlighet att följa organiseringsprocessen över tiden. Förutom författarna till .Regionala utvecklingsnämnden Per Torphammar strateg YTTRANDE Datum Dnr 31 96 [email protected] Remiss.

Delbetänkande Digitaliseringens.Överenskommelsen finns regionalt, lokalt och nationellt och det finns processer för övrenskommelser i hela Sverige. Hitta överenskommelser i ditt område. Prenumerera på vårt nyhetsbrev “Överenskommelsen är ett samarbete mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting”.